Gurubashi Hypemon

R_E_7_Gurubashi Hypemon.png

Class: Rogue
Set: Rastakhan’s Rumble
Cost: 7
Rarity: Epic